Rada Powiatu Ełckiego Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Rada Powiatu Ełckiego

Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja Rady trwa 4 lata.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

5) uchwalanie budżetu powiatu,

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

9d) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Zarząd powiatu

Jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

2) wykonywanie uchwał rady,

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budżetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Terminy obrad Rady Powiatu

RADA POWIATU EŁCKIEGO
ul. Piłsudskiego 4
19-300 EŁK

Uprzejmie informuję o planowanych terminach sesji
RADY POWIATU EŁCKIEGO w 2017 r.


1/ 26 stycznia (czwartek)
2/ 23 lutego (czwartek)
3/ 30 marca (czwartek)
4/ 27 kwietnia (czwartek)
5/ 25 maja (czwartek)
6/ 22 czerwca (czwartek)
7/ 24 sierpnia (czwartek)
8/ 28 września (czwartek)
9/ 26 października (czwartek)
10/ 30 listopada (czwartek)
11/ 21 grudnia (czwartek)'

Przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego
Andrzej Wiszowaty

Skład

Komisje

Dokumenty

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 14730
06 czerwca 2017 08:14 Leszek Łochowski - Aktualizacja danych organu: Rada Powiatu Ełckiego .
06 czerwca 2017 08:13 Leszek Łochowski - Aktualizacja danych członka komisji: Uczestniczy w pracach komisji.
06 czerwca 2017 08:13 Leszek Łochowski - Dodanie członka komisji: Uczestniczy w pracach komisji.