Wydział Informacji i Cyfryzacji

Podstawowe zadania realizuje w sposób następujący:

1. W zakresie informacji i promocji:
1) inicjuje i koordynuje działania promocyjne w kraju i za granicą:

a) opracowuje i wydaje materiały promocyjne o powiecie,
b) uczestniczy w imprezach targowo - wystawienniczych w kraju i za granicą, seminariach, spotkaniach biznesowych, misjach gospodarczych i innych form aktywnej promocji,
c) współpracuje odpowiednimi instytucjami regionalnymi i centralnymi w kraju oraz
z samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami z innych państw w ramach wzajemnej wymiany i współpracy międzynarodowej,
d) określa perspektywiczne cele, zadania i miejsca współpracy z zagranicą w polityce regionalnej,
2) realizuje politykę informacyjną wewnątrz Starostwa,
3) organizuje imprezy promujące Powiat, w tym imprezy należące do stałego kalendarza imprez organizowanych przez Starostwo.

2. W zakresie komunikowania społecznego:
1) zapewnia niezbędną obsługę Starosty w zakresie wynikającym z jego funkcji reprezentacyjnych,
2) prowadzi korespondencję okolicznościową, kalendarium rocznic i uroczystości związanych
z życiem społeczno - gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu,
3) współpracuje i komunikuje się ze środkami masowego przekazu, wykonuje obsługę prasową Urzędu,
4) organizuje dostęp obywatelom do informacji o administracji powiatowej, jej działaniach
i zamierzeniach, zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez zapewnienie możliwości kopiowania informacji publicznej lub jej wydruk, przesyłania informacji publicznej lub przeniesienia na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji,
5) zarządza powiatowym serwisem internetowym, w tym:

a) tworzy serwis,
b) stale aktualizuje serwis,
c) modyfikuje witrynę internetową,
d) obsługuje pocztę elektroniczną,
6) współdziała z pracownikami Starostwa w zakresie ustalania treści wiadomości zamieszczanych na stronie internetowej,
7) udostępnia informacje publiczne dotyczące Starostwa przygotowane przez właściwe merytorycznie Komórki organizacyjne Starostwa,
8) udostępnia do powszechnego wglądu i do pobrania akty normatywne i inne akty prawne w tym: orzeczenia oraz zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat zgodnie z ustawą
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
9) zapewnia stały dostęp obywatelom do informacji o administracji powiatowej umieszczanych na powiatowej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
10) organizuje współdziałanie Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w prowadzeniu działalności informacyjnej obywateli funkcjonowaniu administracji powiatowej,
11) inicjuje spotkania radnych, Zarządu i Starosty z mieszkańcami powiatu w celu lepszego odbioru przez opinię publiczną sposobu sprawowania władzy przez organy powiatu oraz usuwania nieprawidłowości w obsłudze interesantów, aby poprawić jakość relacji urzędnik -obywatel,
12) organizuje oficjalne spotkania przedstawicieli Zarządu z delegacjami krajowymi i zagranicznymi.

3. W dziedzinie wspierania przedsiębiorczości:
1) współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości:

a) inicjuje i koordynuje działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem ogólnodostępnej bazy informacyjno - ofertowej dla inwestorów i przedsiębiorstw,
b) współdziała z samorządami gmin i instytucjami regionalnymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
c) przygotowuje Zarządowi Powiatu wystąpienia do organu nadzorującego o wydanie opinii
o projekcie decyzji, albo umowy, która będzie stanowić podstawę udzielenia pomocy indywidualnej,
d) podejmuje działania wspierające powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,
2) koordynuje i rozwija współpracę zagraniczną przedsiębiorców na różnych płaszczyznach,
3) udziela wsparcia informacyjnego oraz lobbingowego podmiotom korzystającym
z pozabudżetowej pomocy finansowej przy realizacji inwestycji,
4) przekazuje informacje o działalności szkoleniowej oraz doradczej lokalnym przedsiębiorcom,
5) współuczestniczy w organizowaniu wdrażania programów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa według ujednoliconych unijnych procedur administracyjnych,
6) prowadzi politykę informacyjną o źródłach i możliwościach uzyskiwania wsparcia lokalnym przedsiębiorcom dla ich działalności z funduszy unijnych i z innych źródeł finansowych,
7) popularyzuje Europejski Program Wspierania Przedsiębiorców i Przedsiębiorczości w sektorze małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w ramach Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorców
w celu podejmowania i ułatwiania przedsiębiorcom udziału we współpracy międzynarodowej umożliwiającej podejmowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i handlowych.

4. W zakresie rekreacji i turystyki:

1) promuje atrakcje turystyczne i przyrodnicze na terenie powiatu ełckiego (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),
2) współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i sportu oraz wspiera ich inicjatywy,
3) prowadzi działalność analityczną, programuje i formułuje strategię w zakresie rozwoju turystyki w powiecie,
4) inicjuje, wspiera i promuje sport oraz aktywny sposób życia wśród mieszkańców powiatu,
5) prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów i nagród osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki,
6) współpracuje z gminami w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,
7) promuje i wspiera rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki,
8) współpracuje w dziedzinie sportu i turystyki z zagranicą,
9) opracowuje wydawnictwa związane z turystyką (m.in. mapy, foldery),
10) inicjuje i koordynuje zadania związane z oznakowaniem turystycznych szlaków pieszych
i rowerowych na terenie powiatu,
11) wspiera działalność sekcji sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
12) współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu oraz wspiera ich inicjatywy.

5. W zakresie kultury:
1) prowadzi sprawy związane z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
2) podejmuje działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej, otacza opieką amatorskie ruchy artystyczne,3) ustala założenia programowo - artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzoruje ich organizację, współdziała z innymi instytucjami w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno -prawnej, finansowej i kadrowej,
5) prowadzi sprawy w zakresie wymiany kulturalnej w kraju i za granicą,
6) wspiera instytucje kultury prowadzące w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury,
7) współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury oraz wspiera ich inicjatywy,
8) organizuje imprezy kulturalne i artystyczne, w tym wystawy dóbr kultury, fotograficzne, plastyczne, bibliofilskie itp.
9) współpracuje ze stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi w zakresie kultury,
10) prowadzi sprawy związane z przyznawaniem nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
11) prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zadań powiatu podmiotom, które spełniają kryteria
do realizacji zadań w zakresie kultury oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad merytorycznym sposobem realizacji tych zadań i wydatkowaniem udzielonych dotacji z budżetu powiatu
w ramach zawartych umów.

6. W zakresie ochrony zabytków, miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego:
1) współpracuje z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
2) prowadzi ewidencję zabytków na terenie powiatu ełckiego,
3) udziela informacji na temat zabytków i miejsc pamięci z terenu powiatu,
4) upowszechnia wiedzę o zabytkach, miejscach pamięci i historii regionu,
5) wspiera, na wniosek zainteresowanych stron, inicjatywy społeczne w sprawie wystąpienia
do właściwego ministra o ustanawianie pomników historii,

7. W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
1) Działalność edukacyjna w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2) Informowanie mieszkańców powiatu o występujących zagrożeniach.
3) Współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w tym zakresie.

8. W zakresie informatyki i informatyzacji:
1) kieruje procesem informatyzacji w Starostwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) wdraża postęp techniczny w pracy Starostwa,
3) ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej od strony technicznej,
4) nadzoruje i zabezpiecza przestrzeganie w Starostwie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych,
5) wdraża postęp techniczny w informatyzacji Starostwa, w tym systemy ułatwiające pracę urzędu
i ciągle rozbudowuje infrastrukturę informatyczną,
6) wdraża elektroniczne usługi dla ludności,
7) obsługuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego służącego
do przetwarzania danych osobowych,
8) realizuje zadania Administratora Systemu Teleinformatycznego odpowiedzialnego
za funkcjonowanie systemu oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów
i sieci teleinformatycznych,
9) sprawuje nadzór i zapewnia odpowiednią ochronę dostępu do systemu informatycznego
w Starostwie oraz zabezpiecza dane przed utratą, zniszczeniem i niepożądaną modyfikacją, poprzez właściwe ich archiwizowanie i bezpieczne przechowywanie w Starostwie i poza gmachem urzędu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wydanymi instrukcjami,
10) prowadzi ewidencję zakupionych na potrzeby Starostwa programów i licencji eksploatowanych w Starostwie,
11) korzysta z praktyk, standardów i nowoczesnych procedur informatycznych,
12) współdziała z bazami danych innych urzędów administracji publicznej, współdziała
z właściwymi jednostkami w zakresie organizacji procesu informatyzacji oraz wymiany informacji,
13) przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu obsługi nowych technologii komputerowych,
14) utrzymuje sprzęt komputerowy w należytym stanie.

9. W zakresie ochrony danych osobowych:
Informatyk Wydziału Informacji i Cyfryzacji pełni funkcję administratora systemu informatycznego.

Administrator systemu informatycznego odpowiada za bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Starostwa Powiatowego w Ełku.
Do jego zakresu obowiązków należy:
1) operacyjne zarządzanie systemem informatycznym w sposób zapewniający ochronę danych osobowych w nich przetwarzanych, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora;
2) nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych;
3) wyrejestrowywanie użytkowników na polecenie administratora bezpieczeństwa informacji lub głównego specjalisty ds. kadr;
4) w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informowanie administratora bezpieczeństwa informacji o naruszeniu i współdziałanie z nim przy usuwaniu skutków naruszenia;
5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym;
6) wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu informatycznego;
7) wykonywanie czynności związanych z usuwaniem awarii, naprawami i modernizacją sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego;
8) przestrzeganie opracowanych dla systemu informatycznego procedur bezpieczeństwa;
9) regularne tworzenie kopii zapasowych zasobów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania oraz okresowe sprawdzanie poprawności wykonania kopii zapasowych.

10. W zakresie społeczeństwa informacyjnego zadania te realizuje Pełnomocnik ds. społeczeństwa informacyjnego, który wykonuje swoje obowiązki w sposób następujący:
1) Przekazuje społeczeństwu wiedzę na temat potrzeby, zasad tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
2) Identyfikuje - poprzez system narzędzi, warsztatów i wyjazdów studyjnych - problemy dotyczące społeczeństwa informacyjnego.
3) Poszukuje źródła finansowania rozwiązań oraz przygotowuje wnioski do funduszy UE związanych ze sprawami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego.
4) Prowadzi wspólną i skorelowaną politykę informacyjną na szczeblu samorządu gminnego
i powiatowego.
5) Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi
w realizacji wspólnych projektów europejskich działających na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
6) Inicjuje i utrzymuje kontakt z powiatami, gminami i innymi organizacjami społecznymi
i gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej (wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie projektów, integrowanie lokalnych społeczności itd.).

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji

Dokumenty

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Ogłoszenia i komunikaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-01
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zarząd Powiatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015, 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 586
02 lutego 2017, 16:59 Leszek Łochowski - Zmiana danych jednostki.
27 listopada 2015, 13:30 Milena Cichorek - Aktualizacja danych jednostki.
27 listopada 2015, 13:30 Milena Cichorek - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji.