Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Ełku jest: Starosta Ełcki, ul. Piłsudskiego 4,19-300 Ełk.

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym - Roman Gramza, pod adresem e-mail: iod@powiat.elk.pl, tel. 87 615 65 43 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

 

3. Administrator – Starosta Ełcki – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu:

1) rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3) W celu pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby, (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji).

 

8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

9. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kosak
Ilość wyświetleń: 1683
17 maja 2019 14:56 (Tomasz Kosak) - Zmiana treści zakładki.
17 maja 2019 14:55 (Tomasz Kosak) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2019 08:43 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::