Nieodpłatna Pomoc Prawna

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy,

 informuje się, iż w tym dniu nieodpłatna pomoc prawna nie będzie świadczona.

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Mieszkańcy Powiatu Ełckiego

 Informuję, że Powiat Ełcki, z dniem 04.01.2016 r. rozpocznie realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna, która będzie realizowana w podanych niżej miejscach i godzinach. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

 

Informacja

O wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

 zlokalizowanych na obszarze Powiatu Ełckiego:

 

 

 1. Ełk, ul. Małeckich 3/28 pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku,

Poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00;

 1. Ełk, ul. Kościuszki 28 A pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku,:

Poniedziałek – piątek  w godzinach 13.00 – 17.00;

 1. Stare Juchy, ul. Ełcka 8 (Biblioteka Centrum Kultury i Informacji) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy:

Poniedziałek i czwartek w godzinach 9.00 – 13.00;

 1. Straduny, ul. Michała Kajki 10/3 (Centrum  Kultury Gminy Ełk) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy:

Wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00;

 1. Kalinowo, ul. Szkolna 1 (Ośrodek Zdrowia) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy:

Wtorek, środai piątek w godzinach 8.00 – 12.00;

 1. Prostki, ul.  1 Maja 44 B (Urząd Gminy) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy:

Poniedziałek i czwartek w godzinach 8.00 – 12.00.

 
 
Kto jest osobą uprawnioną

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.            o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych                    i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która przedłoży dokument potwierdzający ciążę, lub
 8. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Jaki dokument należy przedłożyć

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawniona, która:

 1. przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.                   o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych                    i okresu powojennego;
 4. przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,              o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 6. przedłoży dokument potwierdzający ciążę;
 7. złoży oświadczenie, że z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów, wymienionych w pkt 1-6.

Jakie należy złożyć oświadczenie


Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy tylko osób korzystających z pomocy społecznej).
Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów( pkt 1-6).

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,                               o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną

od 01.01.2018r. na terenie miasta Ełku :

 

 

Punkt pomocy prawnej

 

Termin

Imię i nazwisko osoby świadczącej pomoc prawną

Imię i nazwisko

 zastępcy

Ełk 

ul. Kościuszki 28A

(Urząd Gminy Ełk)

 

 

Poniedziałek

13:00-17:00

GAWRYLUK Tomasz

- adwokat  

SOŁTYS Agnieszka

- adwokat   

Wtorek

13:00-17:00

KARACZUN Magdalena

- adwokat  

ODOLECKI Paweł

- adwokat    

Środa

13:00-17:00

SOKOŁOW Łukasz

- adwokat  

GALANEK Paweł

- adwokat    

Czwartek

13:00-17:00

RYCHARSKI

Olgierd Leszek

- adwokat  

KLEPACKA-DĄBROWSKA

Monika Alicja

- adwokat  

Piątek

13:00-17:00

WASZKIEWICZ Robert

- adwokat  

PALIWODA Adam

- adwokat  

 

 

 

Punkt pomocy prawnej

 

Termin

Imię i nazwisko osoby świadczącej pomoc prawną

Imię i nazwisko zastępcy

Ełk ul. Małeckich 3 lok. 28

 

Poniedziałek

10:00-14:00

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga   - radca prawny

SIWIK Ewelina

- radca prawny

Wtorek

10:00-14:00

KRZYŻANOWSKA Magdalena

- radca prawny

 

 ANDRZEJEWSKI Michał

- radca prawny

Środa

10:00-14:00

OSZMIAN Mariusz

- radca prawny

 

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga

- radca prawny

Czwartek

10:00-14:00

ROMANIUK Piotr

- radca prawny

KŁOSEK Janusz

-radca prawny

Piątek

10:00-14:00

GOSPODARYK Robert

- radca prawny

ANDRZEJEWSKI Michał

- radca prawny

 


 

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną od 01.01.2018 r.

 z ramienia Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie:

 

 

Punk pomocy prawnej

Termin

Imię i nazwisko

osoby świadczącej pomoc prawną

 

Stare Juchy

 

ul. Ełcka 8

Poniedziałek,

Czwartek

9:00 – 13: 00

KARACZUN Magdalena

- adwokat

 

Straduny

 

ul. Michała Kajki 10/3

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 12: 00

KARACZUN Magdalena

- adwokat

 

Kalinowo

 

ul. Szkolna 1

(Ośrodek Zdrowia)

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 12: 00

ANDRZEJEWSKA

Violetta

- radca prawny

 

Prostki

 

ul. 1 Maja 44B

(Urząd Gminy Prostki)

Poniedziałek,

Czwartek

8:00 – 12: 00

ANDRZEJEWSKA

Violetta

- radca prawny

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Łochowski
Ilość wyświetleń: 6684
09 listopada 2018 13:01 Leszek Łochowski - Zmiana treści zakładki.
09 listopada 2018 13:01 Leszek Łochowski - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2018 08:05 Leszek Łochowski - Zmiana treści zakładki.