Zarząd Powiatu Ełckiego Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Zarząd powiatu

Jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu Powiatu Ełckiego...

Zarządzenie Nr 04.2015
Starosty Ełckiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy kierownictwo Starostwa.
Na podstawie § 94 Statutu Powiatu Ełckiego oraz § 15, § 17 i § 18 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ełku zarządzam, co następuje:
§1.
1. Starosta - Pan Marek Chojnowski:
1) kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz,
2) kieruje pracą starostwa,
3) jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
4) wykonuje uprawnienia zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
5) nawiązuje i rozwiązuje z pracownikami samorządowymi stosunek pracy,
6) jako organ administracji publicznej wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji administracyjnych przez Zarząd Powiatu,
7) upoważnia na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 6, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej,
8) koordynuje działalność wydziałów,
9) wykonuje działania zapewniające prawidłową realizację zadań,
10) wykonuje pozostałe zadania zastrzeżone dla Starosty w innych przepisach prawnych.
§2.
1. Do zadań Starosty należy w szczególności:
1) wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
2) organizowanie pracy Zarządu Powiatu,
3) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Powiatu,
4) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu Powiatu w sprawach nie cierpiących zwłoki, czynności te wymagają dla swej ważności zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu Powiatu.
§3.
1. Starosta odpowiada za całość realizacji zadań Starosty, a w szczególności z zakresu:
1) polityki kadrowej,
2) edukacji,
3) obsługi prawnej,
4) ochrony praw konsumenta,
5) finansów i budżetu,

6) realizacji zadań dotyczących systemu ochrony ludności w powiecie, a zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludności oraz środowiska,
7) realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
8) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9) należytego funkcjonowania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
10) inwestycji powiatowych,
11) opracowywania strategii i projektów określonych przez Zarząd Powiatu,
12) sprawowania zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży.
§4.
1. Do aprobaty i podpisu Starosty zastrzega się:
1) zatrudnianie, zwalnianie, ustalanie wynagrodzeń pracowniczych, stosowanie kar wobec pracowników oraz rozmieszczanie etatów,
2) dysponowanie środkami finansowymi, a zwłaszcza zawieranie umów i innych zobowiązań rodzących skutki finansowe dla budżet,
3) pisma w sprawach zastrzeżonych do podpisu Starosty odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie,
4) sprawy zastrzeżone do podpisu Starosty w regulaminie organizacyjnym starostwa powiatowego,
5) inne rozstrzygnięcia w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu.
§5.
1. Wicestarosta - Pani Anna Iwaszko:
1) w czasie nieobecności Starosty, wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Starosty,
2) zajmuje się rozwiązywaniem problemów powiatu w następujących sprawach:
a) gospodarki wodnej,
b) ochrony środowiska i przyrody,
c) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
d) bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
e) wspierania lokalnej przedsiębiorczości,
f) komunikacji, transportu i dróg publicznych,
g) geodezji, kartografii i katastru,
h) gospodarki nieruchomościami,
i) zagospodarowania przestrzennego i budownictwa,
j) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
k) inwestycji realizowanych przez powiat,
l) kultury fizycznej i turystyki,
m) współpracy z mediami i komunikowania społecznego oraz dostępu do informacji publicznej,
n) opracowywania strategii i projektów określonych przez Zarząd Powiatu,
3) wykonuje zadania powierzone przez Starostę, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,
4) w imieniu Starosty wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu.
2

f
§6.
1. Etatowy Członek Zarządu - Pani Bożenna Puławska:
ł) w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Starosty,
2) zajmuje się rozwiązywaniem problemów powiatu w następujących sprawach:
a) edukacji i kultury,
b) wspierania osób niepełnosprawnych,
c) pomocy społecznej,
d) polityki prorodzinnej,
e) promocji powiatu,
f) Unii Europejskiej,
g) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
h) promocji powiatu,
3) wykonuje zadania powierzone przez Starostę, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,
4) w imieniu Starosty wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu.
§7-
Pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Pani Małgorzata Kopiczko oraz Pan Mariusz Klepacki zajmują się rozwiązywaniem problemów powiatu zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu oraz poleceniami Przewodniczącego Zarządu Powiatu.
§8.
1. Do zadań członków Zarządu Powiatu należy także:
1) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
2) realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
3) sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem budżetu powiatu,
4) przekazywanie Radzie Powiatu spraw wnoszonych przez Zarząd Powiatu,
5) uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu,
6) współpracowanie z Komisjami Rady i Klubami Radnych.
§9.
1. Sekretarz Powiatu - Pan Zbigniew Pahl:
1) kieruje bieżąca działalnością wydziałów starostwa, z wyjątkiem wydziału finansowego oraz koordynuje współpracą pomiędzy nimi w czynnościach związanych zarówno z działalnością administracyjną, jak i realizacją strategicznych decyzji podejmowanych przez Zarząd Powiatu,
2) zapewnia sprawną obsługę interesantów,
3) nadzoruje prace związane z organizacją posiedzeń Zarządu Powiatu,
4) koordynuje prace dotyczące przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd Powiatu,
5) kontroluje dyscyplinę pracy w starostwie,
6) załatwia w imieniu Starosty indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej,
7) w imieniu Starosty wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu,


8) wydaje i podpisuje inne dokumenty, poza sprawami zastrzeżonymi do podpisu Starosty,
9) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, o których mowa wart. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) współpracuje z Komisjami Rady Powiatu,
11) wykonuje zadania powierzone przez Starostę, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
§10.
1. Skarbnik Powiatu - Pani Grażyna Boroda:
1) zapewnia prawidłową gospodarkę finansową powiatu poprzez koordynację, kontrolę i instruktaż w zakresie planowania i realizacji budżetu przez wydziały starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne,
2) przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
3) przygotowuje propozycje projektu budżetu,
4) dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Zarząd Powiatu o jego realizacji,
5) realizuje zadania głównego księgowego budżetu,
6) realizuje zadania z zakresu prowadzenia spraw związanych z gospodarką budżetową, finansowo-księgową wydziałów oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
7) podpisuje pisma i rozstrzygnięcia dotyczące działalności wydziału finansowego,
8) współpracuje z Komisjami Rady Powiatu,
9) wykonuje zadania powierzone przez Starostę, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
§11.
Traci moc Zarządzenie Nr 02.2015 Starosty Ełckiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy kierownictwo Starostwa.
§12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 marca 2015 r.

Skład

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Etatowy członek Zarządu Powiatu Ełckiego

Członek Zarządu Powiatu Ełckiego

Członek Zarządu Powiatu Ełckiego

Dokumenty

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Finanse i majątek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 14595
04 września 2019 09:43 (Leszek Łochowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Przewodniczącego.
11 grudnia 2018 15:09 (Tomasz Kosak) - Aktualizacja danych stanowiska: Członek Zarządu Powiatu Ełckiego.
11 grudnia 2018 15:09 (Tomasz Kosak) - Aktualizacja danych stanowiska: Członek Zarządu Powiatu Ełckiego.
Zatrzymaj banner przewijany
Z dniem 16.03.2020 r. zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w Wydziale Komunikacji. Decyzja obowiązuje do odwołania. Wnioski i dokumenty można składać w skrzynce podawczej w Starostwie Powiatowym w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. W sprawach bardzo nagłych i pilnych można uzyskać informacje pod nr tel: Sekretariat – 87 621 83 66, Rejestracja Pojazdów – 87 621 33 69/ 87 621 83 19, Prawo Jazdy – 87 621 33 20, Transport – 87 621 83 70, Stacje Diagnostyczne i OSK – 87 621 83 35::Z dniem 16.03.2020 r. zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w Wydziale Komunikacji. Decyzja obowiązuje do odwołania. Wnioski i dokumenty można składać w skrzynce podawczej w Starostwie Powiatowym w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. W sprawach bardzo nagłych i pilnych można uzyskać informacje pod nr tel: Sekretariat – 87 621 83 66, Rejestracja Pojazdów – 87 621 33 69/ 87 621 83 19, Prawo Jazdy – 87 621 33 20, Transport – 87 621 83 70, Stacje Diagnostyczne i OSK – 87 621 83 35::