Stowarzyszenie Powiatów Miast i Gmin "Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana"

Stowarzyszenie Powiatów Miast i Gmin "Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana"

19-400 Olecko ul. Kolejowa 31

tel. 087 520 21 59

biuro@ego.mazury.pl

www.ego.mazury.pl

"Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana" zarejestrowane zostało 10 marca 2004 r. Jest dobrowolnym i samorządnym związkiem powiatów, miast i gmin z obszaru Ełk – Gołdap – Olecko.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

1)     wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków,

2)    ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,

3)     wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków,

4)     promowanie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gmin - (członków Stowarzyszenia) między innymi poprzez zorganizowanie i przystąpienie do funduszów poręczeń kredytowych,

5)     wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko jako atrakcyjnego turystycznie w województwie, kraju i za granicą,

6)     tworzenie warunków współpracy organów administracji publicznej i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie,

7)     wspieranie idei jednoczącej się Europy i Unii Europejskiej,

8)     wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych,

9)     wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych,

10)  wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej (w tym zwłaszcza transgranicznej),

11) wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Zadania Stowarzyszenia

Do zadań Stowarzyszenia w szczególności należy:

1)    wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej;

2)    wspieranie rozwoju średniej i małej przedsiębiorczości;

3)    promocja społeczności lokalnych regionu oraz osiągnięć powiatów, miast i gmin należących do Stowarzyszenia (w tym innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w gminach i powiatach);

4)     występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie;

5)     wyrażanie opinii i wspólnych interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych;

6)     prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów samorządu terytorialnego oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zadań własnych samorządu lokalnego oraz zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd wojewódzki;

7)    podejmowanie własnych inicjatyw prawodawczych w istotnych kwestiach dotyczących statusu prawnego samorządu lokalnego;

8)    opiniowanie przedstawionych projektów aktów prawnych, regulujących:

a)    działalność samorządu lokalnego;

b)    rozwój oraz umacnianie średniej i małej przedsiębiorczości;

9)    organizowanie programów kształcenia i szkolenia:

a)    polityków samorządów lokalnych oraz radnych i urzędników samorządowych;

b)    przedsiębiorców lokalnych, średnich i małych przedsiębiorstw;

10)  wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego oraz organizacji usług publicznych między gminami i powiatami należącymi do Stowarzyszenia;

11) wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie lokalnym i regionalnym oraz podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w tym zwłaszcza ekoturystyki w regionie;

12)  pomoc członkom Stowarzyszenia w nawiązywaniu współpracy z gminami za granicą, nawiązywaniu umów o powiatach, miastach i gminach bliźniaczych;

13)  wspieranie wymiany doświadczeń między członkami Stowarzyszenia a powiatami, miastami i gminami za granicą;

14)  prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, dotyczącej problematyki samorządu lokalnego w regionie oraz działań i osiągnięć stowarzyszonych gmin, oraz Stowarzyszenia;

15)  działanie na rzecz zwiększenia ilości przejść granicznych, ich pojemności oraz świadczonych usług na ich terenie;

16)  działanie na rzecz pozyskiwania funduszy rozwoju osiedli miast i gmin;

17)  podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia;

18)  tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;

19)  promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych;

20)  gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych;

21)  współpraca z lokalnymi punktami informacji turystycznej;

22)  doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki;

23) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;

24) współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną;

25) podejmowanie inicjatyw na rzecz Zjednoczonej Europy, w tym we współdziałaniu z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.02.2011
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 17:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 1925
26 listopada 2015 17:57 (Milena Cichorek) - Zmiana treści zakładki.
26 listopada 2015 17:57 (Milena Cichorek) - Dodanie nowej zakładki.