Wydział Edukacji

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:

1. W zakresie oświaty:
1) prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym: ustala i racjonalizuje sieci szkół ponadgimnazjalnych, analizuje
i zatwierdza arkusze organizacyjne na dany rok szkolny,
2) wnioskuje o przyznanie nagród, medali i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
3) organizuje konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/placówek oświatowych,
4) organizuje komisje egzaminacyjne i wydaje decyzje administracyjne o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
5) przygotowuje dokumentację formalno-prawną niezbędną do zakładania lub likwidacji publicznych placówek oświatowych i szkół niepublicznych,
6) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:
w sprawach edukacji ekologicznej, kulturalnej, patologii społecznej,
7) prowadzi rejestr/wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, w tym: wydaje decyzje o założeniu lub likwidacji placówki lub szkoły niepublicznej, nadaje i cofa szkołom niepublicznym uprawnienia szkół publicznych,
8) prowadzi sprawy udzielania dotacji szkołom, placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół/placówek publicznych,
9) prowadzi bazę danych Systemu Informacji Oświatowej,
10) realizuje strategię polityki oświatowej Powiatu,
11) monitoruje sprawy związane ze skierowaniem nieletnich do placówek resocjalizacyjnych oraz kieruje uczniów do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania,
12) prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom za:

a) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze, sztuce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
b) jednorazowe nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i dla najlepszych maturzystów,
13) kształtuje politykę wsparcia edukacyjnego poprzez budowanie systemu monitorowania jakości edukacji w Powiecie w tym monitoruje wyniki egzaminów zewnętrznych,
14) organizuje i nadzoruje powiatowe konkursy grantowe z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
15) monitoruje szkolne konkursy w szkołach ponadgimnazjalnych o zasięgu powiatowym
i regionalnym,
16) opracowuje coroczną analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych,
17) sporządza sprawozdania o stanie zatrudnienia w placówkach oświatowych,
18) monitoruje stan zatrudnienia, w placówkach oświatowych i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat,
19) przeprowadza kontrole w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych
i dotowanych przez Powiat,
20) opracowuje regulaminy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli,
21) współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami z zakresie prowadzonych spraw,
22) realizuje zadania związane z finansowaniem szkół i placówek prowadzonych przez Powiat,
23) monitoruje i koordynuje zadania związane z działalnością oświatowych jednostek organizacyjnych.

2. W zakresie edukacji kulturalnej:
1) współpracuje z ruchem społeczno - kulturalnym oraz placówkami oświaty i wychowania
w zakresie edukacji kulturalnej,
2) współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji kulturalnej oraz wspiera ich inicjatywy,
3) wspiera instytucje kultury prowadzące w szczególności działalność w zakresie upowszechniania edukacji kulturalnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 1386
10 maja 2018 09:28 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.
18 grudnia 2015 10:05 (Milena Cichorek) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::