Sprawy załatwiane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
  Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  Scalanie i wymiana gruntów.
  Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych.
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa.
  Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę.
  Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu przeznaczonej do dożywotniego użytkowania osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę
  Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
  Zgłoszenie pracy geodezyjnej
  Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
  Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
  Odszkodowanie za wydzielone działki pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.
  Odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości lub udostępnienia w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz ciągów pieszych.
  Odszkodowanie z tytułu udostępnienia nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii lub udzielenie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody.
  Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości lub udostępnienie nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych.
  Udostępnienie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii lub czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości.
  Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostę Ełckiego jako organu służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.02.2011
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 1058
16 lipca 2020 08:18 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.
20 czerwca 2018 11:32 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2018 11:29 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::