Organy Powiatu

Organami powiatu są:

1)   rada powiatu,

2)   zarząd powiatu.

Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Rada powiatu 

Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja Rady trwa 4 lata.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2)   wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3)   powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4)   stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

5)   uchwalanie budżetu powiatu,

6)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

7)   podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

8)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a)  zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f)  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h)  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

9)   określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

9a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

9b)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

9c)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

9d)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

10)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Zarząd powiatu 

Jest organem wykonawczym powiatu.Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  1)   przygotowywanie projektów uchwał rady,

  2)   wykonywanie uchwał rady,

  3)   gospodarowanie mieniem powiatu,

  4)   wykonywanie budżetu powiatu,

  5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 20:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kosak
Ilość wyświetleń: 1240
13 stycznia 2016 20:19 (Tomasz Kosak) - Zmiana treści zakładki.
13 stycznia 2016 20:05 (Tomasz Kosak) - Dodanie nowej zakładki.