Wydział Budownictwa

Zapewnia obsługę w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz wykonywania robót budowlanych.

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:
1. Wykonuje zadania związane ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Realizuje zadania związane ze sprawowaniem nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz mienia w projektach.
3. Wykonuje zadania związane ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
1) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno -budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
4. Kontroluje posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
5. Prowadzi sprawy związane z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.
6. Przygotowuje decyzje o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
7. Przygotowuje pozwolenia na budowę obiektów budowlanych lub wykonania robót budowlanych.
8. Przyjmuje zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
9. Zgłasza sprzeciw w sprawie budowy lub wykonywania robót oraz nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

10. Przyjmuje zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
11. Nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
12. Nakłada obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego.
13. Stwierdza wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę.
14. Prowadzi rejestr wniosków i decyzji - pozwoleń na budowę i przechowuje dokumenty objęte pozwoleniem na budowę.
15. Przygotowuje decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
16. Nakłada obowiązek geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
17. Rozstrzyga o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
18. Uczestniczy wspólnie z organami nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych
i kontrolnych.
19. Uzgadnia rozwiązania projektowe obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

20. Prowadzi analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszące się do obszaru powiatu.
21. Potwierdza spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego i innych dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
22. Potwierdza powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
23. Przygotowuje na potrzeby Zarządu Powiatu projekty opinii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
24. Załatwia inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami Wydziału.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Budownictwa

Informacje

Naczelnik Wydziału Budownictwa - Wacław Gasperowicz

Telefon: 87 621 83 12, pokój 261

Dokumenty

Ogłoszenia i komunikaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-01
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zarząd Powiatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4173
02 lutego 2017 16:55 (Leszek Łochowski) - Zmiana danych jednostki.
02 lutego 2017 16:55 (Leszek Łochowski) - Zmiana danych jednostki.
27 listopada 2015 13:11 (Milena Cichorek) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Budownictwa.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::