Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami , wywłaszczania nieruchomości i ochrony gruntów rolnych:
1) prowadzi sprawy dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
2) tworzy i prowadzi ewidencję nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa
i Powiatu, sporządza plany wykorzystania zasobu,
3) zbywa nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
4) nabywa nieruchomości do zasobu Powiatu i Skarbu Państwa,
5) nalicza i aktualizuje opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu
i dzierżawy,
6) przekształca prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
7) przekazuje nieruchomości w trwały zarząd i wygasza trwały zarząd,
8) nieodpłatnie przyznaje na własność działki gruntu i działki pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne do Skarbu Państwu w zamian za rentę lub ich spadkobiercom,
9) orzeka o wywłaszczeniu nieruchomości, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej,
10) orzeka o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
11) prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów rolnych,
12) zezwala na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
13) nakłada kary za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
14) rekultywuje i zagospodarowuje grunty,
15) wydaje decyzje dotyczące ograniczenia korzystania z nieruchomości i zezwolenia na zakładanie
i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej
i sygnalizacji, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody,
16) wydaje decyzje zezwalające na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
17) ustala odszkodowania za straty wyrządzone na skutek ograniczenia korzystania
z nieruchomości.
2. W zakresie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej – Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
1) tworzy, prowadzi i udostępnia powiatowe bazy danych składających się z:
a) Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków - EGiB,
b) Bazy Danych Obiektów Topograficznych - BDOT 500,
c) Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu - GESUT,
d) Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych,
e) Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
2) obsługuje zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych,
3) weryfikuje i przyjmuje do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
4) wyłącza z zasobu powiatowego opracowania, które utraciły przydatność użytkową,
5) zakłada i ewidencjonuje szczegółowe osnowy geodezyjne,
6) prowadzi czynności w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych,
7) uwierzytelnia dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wystawia w tym zakresie dokumenty obliczenia opłaty,
8) prowadzi postępowania administracyjne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
9) przygotowuje specyfikacje i warunki techniczne dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego
10) koordynuje (uzgadnia) usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
11) prowadzi postępowania administracyjne w zakresie regulacji stanów prawnych oraz zmian
w bazie ewidencji gruntów i budynków,
12) prowadzi postępowania w zakresie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zakończonych wydaniem decyzji,
13) prowadzi postępowania egzekucyjne wynikające z obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
14) prowadzi postępowania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rozstrzyganie
o przyjęciu albo odrzuceniu uwag i uwzględnieniu zarzutów do modernizacji w drodze decyzji,
15) zawiadamia wydziały ksiąg wieczystych sądów o zmianach dotyczących oznaczenia
i powierzchni działek,
16) prowadzi bieżącą aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym i podmiotowym,
17) wydaje wyrysy, wypisy, kopie map, informacje i zaświadczenia z bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali,
18) sporządza zbiorcze zestawienia gruntów.

3. Załatwia inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami Wydziału.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Informacje

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Aneta Łałak

Telefon: 87 621 83 08, ul. Piłsudskiego 5; pokój 8 II p.

Dokumenty

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8321
25 października 2018 14:14 (Tomasz Kosak) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
25 października 2018 14:14 (Tomasz Kosak) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
25 października 2018 14:13 (Tomasz Kosak) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::